Current Location:Home > CONTACT US

Emilycan-china
Add: Hua Jing Plaza, No.17 Han Jiang Road, Shantou, Guangdong, China 
Tel: 0754-88538828
Fax: 0754-88539933 
Email: 
emily@emilycan-china.com  

          info@emilycan-china.com

www.emilycan-china.com